Версія для друку

Програма розвитку

СТРАТЕГІЧНА ПРОГРАМА
перспективного розвитку Одеської державної академії технічного регулювання та якості
на 2012 – 2017 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цілями освітньої діяльності академії є:
• розвиток інтелектуального потенціалу держави;
• забезпечення сфер соціальної і виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями;
• формування моральних принципів та норм поводження особистості.

Освітня діяльність академії базується на принципах:
• поєднання навчального процесу, наукових досліджень та інновацій;
• проведення вагомих наукових фундаментальних досліджень і прикладних розробок на сучасному рівні;
• орієнтації на сучасні напрями науки, розробки високих технологій, їх трансферу у виробництво, науку і техніку;
• якості освітніх послуг, якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання;
• ступеневості підготовки фахівців;
• додержання засад демократичності, прозорості і гласності у формуванні контингенту студентів;
• становлення демократичної системи навчання;
• задоволення освітніх потреб осіб, що навчаються в академії, відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства;
• використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
• відповідності рівня освіти і освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки випускників вимогам суспільного поділу праці;
• випереджального інноваційного розвитку освіти;
• мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці;
• інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
• формування національних і загальнолюдських цінностей;
• моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;
• безперервної підготовки і перепідготовки наукових, науково-педагогічних кадрів;
• постійної досконалості системи адміністрування навчальної та науково-дослідної діяльності;
• високого ступеня організаційно-фінансового забезпечення освітньої та наукової діяльності із високорозвиненим матеріально-технічним та інформаційно-комунікаційним забезпеченням;
• забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації науково-педагогічних працівників, умов для навчання студентів та аспірантів, підвищення їх соціального статусу.

Місія академії полягає у задоволенні потреб громадян і держави в якісній професійній освіті шляхом підготовки високоосвічених, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців для практичної і наукової діяльності, здатних задовольняти особисті духовні і матеріальні потреби, а також потреби суспільства у забезпеченні сталого інноваційного розвитку.

Стратегічна мета академії спрямована на підготовку інженерних і наукових кадрів усіх освітніх рівнів, зміцнення науково-педагогічного потенціалу, широке використання новітніх технологій у навчальному процесі, гуманізацію освіти і виховання молоді, інформатизацію науково-освітніх програм, розвиток наукової та міжнародної діяльності, зростання матеріально-технічної бази академії.

Основними завданнями академії є:
• постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
• забезпечення стійкого попиту на випускників академії за рахунок удосконалення навчального процесу і корегування напрямів підготовки студентів відповідно до запитів сучасного ринку праці;
• розвиток наукових шкіл у взаємодії з академічними інститутами та виробничою сферою в рамках інноваційних процесів;
подальша інтеграція освіти, науки і виробничої діяльності, широке впровадження інформаційних технологій, розробка освітніх програм і технологій, що забезпечують ефективне формування у випускників необхідного переліку базової і професійної компетенції;
• підготовка інженерних та наукових кадрів з напрямів і спеціальностей, що забезпечують інноваційний розвиток національної економіки;
• перетворювання академії у вищий навчальний заклад з перевагою магістерських та аспірантських програм, створення на їх підставі партнерських стосунків із відомими університетами України та зарубіжжя;
• забезпечення умов інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;
• підвищення міжнародної академічної мобільності студентів, викладачів та науковців, забезпечення умов інтеграції академії у світовий освітній простір і досягнення міжнародного визнання;
• створення високоефективного організаційно-фінансового механізму функціонування академії;
• інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази академії;
• створення необхідних умов праці і механізмів поліпшення соціальних умов співробітників та студентів академії.

ПРОГРАМА 1. РОЗВИТОК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Мета програми – створення гнучкої системи динамічного формування номенклатури напрямів і спеціальностей адекватно змінам ринкових умов, забезпечення формування якісного контингенту студентів в умовах демографічної кризи, вдосконалення діяльності навчально-науково-виробничих комплексів.

Стратегічні завдання:
1. Забезпечити рівний і справедливий доступ громадян до якісної вищої освіти, зокрема, прозорість, демократичність проведення вступної кампанії на всіх її етапах від прийому документів, конкурсного відбору до зарахування до складу студентів.
2. Створити сучасну ефективну систему профорієнтаційної роботи та підготовки молоді до вступу до академії з метою забезпечення якісного контингенту студентів.
3. Забезпечити системне вивчення ринку праці й прогнозування попиту на окремі спеціальності, вирішення питань працевлаштування випускників академії.

Поточні завдання:
• опрацьовування сучасних та перспективних освітніх послуг;
• аналіз потоків потенційних клієнтів у форматі “ринок освітніх послуг академія – ринок праці”;
• перерозподіл ліцензованого обсягу прийому студентів на перший курс;
• прогнозування можливостей академії за критеріями матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення навчального процесу;
• запровадження ефективної системи інформування громадськості щодо можливостей здобуття вищої освіти в академії;
• додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів;
• посилити контроль за дотриманням законодавства при проведенні вступної компанії, щодо запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, хабарництву в академії;
• виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації;
• розширення можливостей системи безперервної освіти, довузівської підготовки абітурієнтів, підвищенні якості їх відбору і підготовки до вступу в академію;
• удосконалення відбору і виховання талановитої та обдарованої молоді;
• поширення взаємодії з коледжем та філіями академії за всіма напрямами діяльності;
• залучення до мережі навчально-науково-виробничих комплексів інших навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, наукових установ і підприємств;
• оптимізація системи післядипломної освіти та виробничої практики на підставі відповідних державних стандартів;
• запровадити додаткові заходи щодо забезпечення адаптації студентів першого курсу та збереження контингенту студентів наступних курсів;
• впровадження інтегрованих навчальних планів і програм післядипломної освіти;
• створення разом із роботодавцями інституції додаткової професійної освіти під час проходження студентами виробничих практик для прискорення адаптації випускників академії на первинних посадах та їх працевлаштування;
• використання гнучких освітніх програм і інформаційних технологій навчання, зокрема, дистанційних.

Виконання цих заходів гарантує конституційні права особи на одержання вищої освіти, забезпечить конкурентоспроможність академії на ринку освітніх послуг і ринку праці, виконання держзамовлення на підготовку фахівців, наповнення фінансових ресурсів, розвиток сучасних наукоємних спеціальностей, належну практичну підготовку випускників академії та їх адаптацію до первинних посад й вимог ринку праці.

ПРОГРАМА 2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Мета програми – забезпечення відповідності якісного складу науково-педагогічних працівників академії акредитаційним вимогам до вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

Стратегічні завдання:
• підтримувати показники кадрового забезпечення навчального процесу на рівні акредитаційних вимог;
• удосконалити механізм планування і реалізації програм оновлення кадрового складу кафедр і наукових підрозділів, що ґрунтуються на збереженні наукових та педагогічних шкіл, їх наукового потенціалу;
• підвищити рівень підготовки науково-педагогічних працівників через аспірантуру і докторантуру;
• опрацювати ринкові підходи до формування професорсько-викладацького складу, матеріального і морального заохочення співробітників академії для стимулювання підвищення їх науково-педагогічної кваліфікації;
• посилити міжнародні зв’язки і розвиток прямих контактів з провідними навчальними центрами;
• розширити академічний обмін науково-педагогічними працівниками та залучення до навчального процесу закордонних фахівців.

Поточні завдання:
• залучення до навчально-виховного процесу провідних вчених і педагогів вищої школи, фахівців галузей економіки;
• залучення до науково-педагогічної діяльності талановитої і обдарованої студентської молоді, зокрема, випускників-магістрів;
• забезпечення ефективності стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
• удосконалення системи формування педагогічної компетентності молодих викладачів і науковців, системи об’єктивних показників оцінки їхньої діяльності;
• створення умов для ефективної професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
• забезпечення соціального захисту викладацького складу, особливо молодих викладачів і науковців.
Виконання цих заходів забезпечить збереження і підвищення потенціалу науково-педагогічних шкіл академії, спадкоємність поколінь викладачів, позитивну кадрову динаміку, відповідність показників акредитаційним вимогам.

ПРОГРАМА 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета програми – забезпечення навчального процесу нормативними документами академічного рівня, оновлення змісту освіти відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень, методичного забезпечення навчальних занять та самостійної роботи студентів за всіма видами та формами навчання.

Стратегічні завдання:
• забезпечення якості освіти згідно з новітніми досягненнями науки, техніки, культури і соціальної практики, та державними стандартами освіти;
• адаптація нормативних документів академії з науково-методичного забезпечення до вимог Закону України “Про вищу освіту”;
• моніторинг забезпечення напрямів підготовки та спеціальностей навчальною літературою;
• комплексний підхід до створення підручників та навчальних посібників за напрямами підготовки фахівців, в тому числі електронних;
• підвищення дидактичної якості навчальної літератури, що видається академією.

Поточні завдання:
• удосконалення положень про науково-методичне забезпечення всіх видів і форм навчання в академії;
• розробка методології створення інтегрованих навчальних планів для всіх форм і видів підготовки фахівців.
• сприяння реалізації цілісної державної стратегії навчання студентів, викладачів, науковців і працівників академії з питань безпеки життєдіяльності людини, охорони праці та здоров’я, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони довкілля, фізичного виховання;
• створення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб замовників;
• орієнтація науково-методичного забезпечення на взаємозв’язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики;
• моніторинг стану забезпечення навчальних занять методичними матеріалами сучасного дидактичного рівня;
• удосконалення методології розробки, вимог до складу і змісту методичного забезпечення різних видів навчальних занять та самостійної роботи з урахуванням досягнень педагогічної науки;
• розробка та реалізація планів методичного забезпечення за всіма видами та формами навчання на сучасному рівні;
• підвищення кваліфікації викладачів з питань конструювання системи тестування як основи системи діагностики якості навчання;
• поповнення банку тестових завдань відповідно до програм підготовки;
• корегування комплексних контрольних завдань державної атестації випускників з урахуванням оновлення професійних функцій і задач фахівців у сучасних умовах;
• визначення критеріїв оцінювання знань і здатності до їх використання;
• адаптація методичних матеріалів для кожної спеціальності до вимог стандарту академії щодо кваліфікаційних робіт випускників.

ПРОГРАМА 4. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета програми – впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у всі сфери діяльності академії.

Стратегічні завдання:
• розвиток інформатизації як процесу широкомасштабного використання інформації в усіх сферах освітнього, наукового та культурного життя академії для ефективного задоволення потреб студентства і професорсько-викладацького складу;
• формування єдиного інформаційного простору академії шляхом інтеграції навчального процесу, наукових досліджень, фінансово-економічної роботи і управлінської діяльності та забезпечення захисту інформації;
• інтенсифікація навчального процесу через комп’ютеризацію і активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів;
• створення умов для широкого впровадження передових освітніх технологій у навчальний процес і наукову діяльність;
• розвиток інформаційних продуктів і послуг у зовнішній та внутрішній мережах академії;
• подальший розвиток інформатизації бібліотеки;
• посилення взаємодії з провідними навчальними центрами на рівні спільних освітніх і наукових програм.

Поточні завдання:
• збільшення кількості та модернізація діючих ПЕОМ;
• створення методик дистанційного навчання, адаптованих електронних курсів, віртуальних лабораторій;
• подальший розвиток загальноакадемічної комп’ютерної мережі;
• створення електронних методичних посібників і підручників, подальша автоматизація бібліотечної справи.
Визначення пріоритетності розвитку інформаційно-телекомуніка-ційного забезпечення, реалізація цих заходів дозволить підвищити якість підготовки фахівців, активну участь академії у формуванні системи національних інформаційних ресурсів, інтеграцію академії до світового освітнього та наукового інформаційного простору на принципах демократичності, законності й інформаційної відкритості.

ПРОГРАМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Мета програми – підвищення управлінського рівня освітньої діяльності, забезпечення конкурентоспроможності і зміцнення економічного потенціалу академії.

Стратегічні завдання:
• поліпшення аналітичної системи управління навчальним процесом і науковою діяльністю, запровадження повної комп’ютеризації управлінської діяльності;
• формування іміджу академії через знищення умов для тіньових “освітніх послуг”, підвищення рівня заочного навчання та післядипломної освіти, широке застосування соціологічних досліджень, активізацію позицій у суспільстві, створення системної реклами освітніх послуг;
• розвиток внутрішніх комунікацій та підвищення рівня корпоративної культури.

Поточні завдання:
• реформування організаційної структури академії з урахуванням вимог чинного законодавства;
• посилення ролі структурних підрозділів академії, органів студентського самоврядування, громадських організацій у розробці і реалізації науково-освітніх програм;
• моніторинг соціологічних заходів з метою запобігання кризових явищ на рівні академічної групи, навчального курсу, кафедри, факультету, академії в цілому;
• здійснення громадського контролю за ефективністю розподілу та використання коштів академії.
• упроваджувати етику управлінської діяльності, що ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації, розширення повноважень структурних підрозділів академії;
• розвиток соціального партнерства через інтеграцію з іншими вищими навчальними закладами України та Європи, розвиток бізнес-освіти, моніторинг “траєкторії” випускників і робота з випускниками минулих років;
• ресурсне забезпечення на основі аналізу зовнішніх чинників стабільного функціонування академії, системності кадрової політики, оптимізації цінової політики за освітні послуги.
Виконання цих заходів забезпечить ефективне використання персоналу академії та підвищення його компетентності, ефективність контролю виконання завдань, створення умов для самовдосконалення працівників, створення горизонтальної комунікації та єдиного центру прийняття рішень, підвищення ефективності використання ресурсів, створення стійкого іміджу академії.

ПРОГРАМА 6. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС І СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Мета програми – створення необхідних умов для всебічного і гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця та громадянина України з відчуттям часу, прагненням самопізнання і самовдосконалення, гідністю до творчої праці, підкріпленою глибоко моральним усвідомленням її необхідності, високим рівнем духовності.

Стратегічні завдання:
• переорієнтування виховної роботи з безпосереднього колективного впливу на індивідуальні нові форми виховної роботи;
• формування творчої активності, самодіяльності студентської молоді у ствердженні життєвого оптимізму та розвитку навичок позитивного мислення;
• активізація органів студентського самоврядування із залученням їх до управління академією за всіма напрямками діяльності;
• формування в підрозділах академії особливого мікроклімату теплоти й довіри, доброзичливості, взаєморозуміння, співробітництва, спрямованих на створення внутрішньої єдності всіх членів колективу;
• системне формування особистості майбутнього фахівця через вплив усіх функціонуючих в академії структур і підрозділів;
• світський характер виховної роботи серед студентської молоді, несумісний з пропагандою насильства, жорстокості, ксенофобії тощо.

Поточні завдання:
• створити центр психологічної підтримки і розвантаження, що аналізуватиме настрої та показники психологічного здоров’я з метою вчасного втручання у можливі негативні процеси;
• поширити практику закріплення за відстаючими студентами наставників з числа старшокурсників за поданням органів студентського самоврядування (постійно);
• сприяти відновленню національних земляцтв іноземних студентів, які навчаються в академії, із залученням їх до роботи органах студентського самоврядування академії;
• вжити заходи щодо правового і соціального захисту студентських сімей, а саме: поліпшити умови їх проживання, сприяти працевлаштуванню членів сімей під час навчання і після його закінчення (постійно).
• продовжити виховну роботу із студентами за місцем проживання та у студентських гуртожитках: організація культурного відпочинку, дискотек; святкування днів народжень;
• святкування національних свят закордонних країн відповідно до контингенту іноземних студентів; проведення спортивних змагань тощо;
• упровадження здорового способу життя та сучасних форм фізичного виховання;
• підвищити рівень оздоровлення студентської молоді шляхом залучення її до спортивно-масової роботи і організованого відпочинку в період канікул;
• створення гуртків та клубів за напрямками уподобань студентів;
• продовжити практику організацій студентських історично-краєзнавчих та екологічних експедицій із поширенням тематики досліджень (весь період). Сприяти збільшенню чисельності студентів, які прагнуть до ознайомлення із історичною і культурної спадщиною, вивчення народних традицій різних регіонів країни;
• здійснювати заходи щодо недопущення тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів на території академії та в студентському середовищі взагалі (щорічно). Подовжити практику зустрі-чей першокурсників із фахівцями Одеського обласного наркологічного диспансеру. Постійно ознайомлювати студентів із змінами до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин за відповідними Постановами Кабінету Міністрів України;
• посилити роботу в напрямку правосвідомості та правової культури студентів молодших курсів, дотримання ними норм поведінки у колективі, гуртожитку, громадських місцях.
• забезпечити підтримку шефської допомоги органів студентського самоврядування академії дитячим будинкам Одеської області (постійно);
• всебічно розвивати інформаційну складову в системі управління академією щодо оперативного оприлюднення рішень, які приймаються в студентському колективі. Підтримувати розвиток студентської преси, радіо та телебачення (весь період).
• здійснити організаційні святкові заходи щодо відзначення: 70-річчя з дня заснування академії (02.09.2015), 70-річчя визволенні міста Одеси від фашистських загарбників (10.04.2014р.), 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні (09.05.2015 р.) із залученням та вшануванням ветеранів, наданням їм матеріальної та людської (волонтерської) допомоги.
Виконання цих заходів сприятиме формуванню випускників академії як особистостей, відданих Україні, національним традиціям і культурі, які займають активну життєву позицію, здійснюють реформи в ім’я становлення демократичного суспільства в Україні, зростання її міжнародного авторитету.

ПРОГРАМА 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета програми – забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з використанням різних джерел фінансування, пошук нових форм наукової співпраці з підприємствами, фірмами, вітчизняними і закордонними установами, академічними інститутами; розвиток науково-дослідної та інноваційної діяльності науковців, викладачів, аспірантів, і студентів; стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Стратегічні завдання:
• забезпечити органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності академії;
• забезпечити виконання конкурентоспроможних наукових розробок і впровадження їх у учбовий процес і виробництво;
• посилити видавничу і патентно-ліцензійну діяльність;
• збільшити контингент аспірантів і кадрів вищої кваліфікації;
• поширити міжнародні наукові зв’язки.

Поточні завдання:
Статус академії передбачає поєднання навчального процесу, наукових досліджень та інновацій, комерціалізацію і трансфер наукових результатів і технологій, досконалу систему адміністрування навчальним процесом та науково-дослідною діяльністю, високий ступінь організаційно-фінансового забезпечення навчального процесу та наукової діяльності і розвинену систему технічного забезпечення цих процесів. Тому, відповідно до сучасних уявлень та критеріїв академія повинна забезпечувати:
• проведення власними силами вагомих наукових фундаментальних досліджень і прикладних розробок на сучасному рівні;
• орієнтацію на сучасні пріоритетні тематичні напрями досліджень і розробок, впровадження та трансфер у виробництво нової техніки і передових технологій;
• сприйняття світового досвіду та перспектив нових напрямів наукових досліджень і методології навчання;
• впровадження нових магістерських програм за сучасними напрямами науки і техніки і потреб промисловості і науки;
• генерацію нових знань та впровадження їх у розвиток науки і в навчальний процес;
• розширення системи підготовки і перепідготовки наукових та науково-педагогічних кадрів; високий професійний рівень викладачів, які приймаються на роботу за конкурсом;
• можливості для запрошення провідних фахівців з різних країн на тимчасову викладацьку і наукову роботу;
• інформаційну відкритість і інтеграцію в загальнодержавну, європейську та світову системи науки й освіти;
• позиції лідера в масштабі регіону, країни, світу;
• формування еліти суспільства.
В рамках існуючих наукових шкіл академія планує виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами діяльності академії.

ПРОГРАМА 8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета програми – інтернаціоналізація освіти і науки, підвищення їх рівня, подальша інтеграція до світової освітянської та наукової спільноти, що досягаються за напрямками:
• встановлення міжнародних зв’язків та розвиток прямих контактів з провідними навчальними центрами та закладами Центральної і Західної Європи, Азії, США і Канади, країн СНД;
• залучення до навчання на контрактних умовах іноземних громадян;
• розширення академічних обмінів та залучення до навчального процесу закордонних фахівців;
• поширення участі науково-педагогічних працівників академії в міжнародних наукових форумах;
• проведення спільних наукових робіт за участю закордонних партнерів;
• отримання міжнародних грантів за напрямками діяльності академії.

Стратегічні завдання:
1. Розвиток системи прийому іноземних громадян до академії.
2. Удосконалення системи вивчення викладачами академії професійної іноземної мови.
3. Створення регіональних інноваційних мережних структур для виконання міжнародних науково-дослідних проектів.
4. Організація спільної підготовки аспірантів та докторантів із закордонними партнерами.

Поточні завдання:
1. 3 метою стабільного прийому іноземних громадян до 50 – осіб щорічно
для навчання за напрямами (спеціальностями) і 50 осіб на підготовче відділення.
Для цього передбачається:
• додаткове укладання угод про підготовку фахівців;
• створення відповідного методичного забезпечення і умов для здобуття вищої освіти іноземними громадянами;
• підготовка викладачів до проведення занять іноземною мовою.
2. 3 метою викладання спеціальних дисциплін професорсько-викладацьким складом академії для іноземних громадян (англійська, німецька мови) передбачаються:
• створення курсів іноземної мови для підготовки викладачів і науковців академії;
• організація стажування викладачів за кордоном;
• проведення тестування випускників курсів з одержанням відповідного сертифікату міжнародного зразка.
3. З метою об’єднання суб’єктів освіти, науки, економіки, політики та фінансів передбачаються заходи:
• розширення участі академії як виконавця міжнародних та регіональних угод у реалізації відповідних науково-технічних програм, першочергових проблем технічного регулювання та споживчої політики, нетрадиційних джерел енергії, інформаційних технологій;
• пошук міжнародних партнерів у Німеччині, Швеції, Польщі, Індії, Китаї, США та СНД, за сприянням відділів науково-технічного співробітництва посольств зазначених держав в Україні;
• формування наукових колективів академії за тематикою міжнародних досліджень та розробок з урахуванням вимог інноваційно-інвестиційного розвитку економіки країни.
4. З метою підвищення якості підготовки аспірантів і докторантів із використанням можливостей закордонних партнерів плануються:
• розширення співробітництва з університетами Росії, Китаю, Німеччини, Польщі та Болгарії з підготовки наукових кадрів;
• розширення участі академії у міжнародних форумах та конференціях;
• створення спільних міжнародних авторських колективів для видання монографій та підручників;
• створення умов для широкого використання академією науково-навчального обладнання провідних навчальних закладів світу.

ПРОГРАМА 9. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Мета програми – поліпшення умов проживання студентів у гуртожитках, соціального захисту студентів, викладачів і співробітників.

Поточні завдання:
• забезпечити постійне фінансування ремонтних робіт у гуртожитку, утримання приміщень з урахуванням санітарних норм;
• створити належні умови для проживання та відпочинку у гуртожитку, передбачити особливі умови для сімейних студентів, студентів-сиріт та інвалідів;
• систематично оновлювати твердий та м’який інвентар у гуртожитку;
• постійно проводити благоустрій території академії;
• вжити заходи щодо створення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю;
• модернізація систем водо-, тепло- та енергопостачання, водовідведення та проведення у повному обсязі робіт з поточного і капітального ремонту навчальних корпусів, аудиторного фонду, обладнання;
• створення додаткових умов для навчання та соціального захисту студентів окремих категорій (інваліди, сироти, особи з малозабезпечених сімей, студентські сім’ї);
• підтримка талановитої молоді; надання матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення;
• продовжити практику встановлення іменних стипендій, надбавок до стипендій; преміювання за досягнення у навчанні, науковій і громадській роботі, спорті;
• фінансова підтримки виробничої практики у наукових установах та на виробництві;
• удосконалення системи оплати праці з метою підвищення мотивації наукового, науково-педагогічного, навчально-допоміжного, адміністратив-ного та обслуговуючого персоналу;
• матеріальне заохочення виконання наукової роботи, реальних дипломних проектів на замовлення, участі у художній самодіяльності та спортивних змаганнях, роботи в органах студентського самоврядування;
• реконструкція систем опалення навчальних корпусів та гуртожитку академії.

ПРОГРАМА 10. ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Мета програми – удосконалення в академії господарчої діяльності, розвиток навчальної матеріальної бази.

Поточні завдання:
• оснащення навчальних лабораторій інтерактивними мультимедійними комп’ютерними системами;
• технічне переоснащення комп’ютерного парку;
• придбання ліцензійних інформаційних і навчальних комп’ютерних програм для наукової і навчальної діяльності;
• виготовлення макетів основного обладнання і систем магістральних трубопроводів;
• придбання технічних засобів навчання, модернізація аудиторій;
• оснащення всіх навчальних лабораторій випускаючих кафедр сучасним обладнанням;
• виконання щорічних планів заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів;
• створення енергетичних паспортів усіх підрозділів академії;
• інвентаризація інженерних мереж та приміщень;
• забезпечення щорічних комплексних заходів з охорони праці та техніки безпеки;
• проведення ремонтних робіт у гуртожитку та в навчальних корпусах з урахуванням санітарних норм;
• підвищення якості обслуговування навчально-наукового процесу;
• заміна меблів у гуртожитку і забезпечення гуртожитку інвентарем;
• реконструкція внутрішніх мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації;
• капітальний ремонт навчального корпусу, сходів і під’їзних шляхів, гуртожитку.

ПРОГРАМА 11. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета програми – забезпечення стабільного фінансово-економічного стану академії, що сприяє ефективній освітній діяльності, соціальному захисту викладачів, науковців, співробітників і студентів, перспективному інноваційному розвитку академії.

Стратегічні завдання:
1. Забезпечити стабільні надходження до спеціального фонду за рахунок
розвитку контингенту студентів, що навчаються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
2. Створити привабливе інноваційне середовища для додаткового формування фінансових ресурсів академії.
3. Удосконалити систему планування, обліку і аудиту фінансово-економічного стану академії, що забезпечує раціональне і ефективне використання фінансових ресурсів для проведення освітньої і наукової діяльності, утримання й розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази, оплати праці співробітникам академії, стипендій студентам, аспірантам і докторантам.
4. Удосконалити систему соціального захисту працівників і студентів, що спрямована на вирішення проблем їх добробуту та підвищення життєвого рівня.

Поточні завдання:
1. З метою одержання додаткового фінансового забезпечення академії з урахуванням сучасних вимог та динамічного розвитку всіх напрямків діяльності передбачаються заходи:
• розширення і удосконалення системи надання науково-освітніх послуг академії;
• підвищення ефективності видавничої діяльності, проведення науково-практичних конференцій, семінарів і експертиз, впровадження у виробництво наукових робіт, міжнародних проектів і проектів на замовлення підприємств;
• зростання обсягів госпдоговірної наукової тематики, проектів на замовлення компаній згідно з міждержавними угодами та договорами на співпрацю із закордонними університетами, кількості міжнародних науково-освітніх грантів, рівня науково-освітніх послуг академії;
• збільшення кількості іноземних студентів, аспірантів та слухачів підготовчого відділення за умов забезпечення відповідної організації навчання і побуту;
• удосконалення організації проведення міжнародних конференцій та форумів на базі академії;
• розширення участі науково-педагогічного персоналу та студентів у виконанні наукових проектів у структурах ринкового рівня;
• розвиток фундаментальних наукових досліджень за рахунок державних грантів та програм державного фінансування, розробка і впровадження наукоємних технологій і техніки нового покоління, співпраця з приватними інвестиційними фондами, комерціалізація науково-технічних розробок;
• сприяння створенню привабливого інноваційного середовища для недержавних інвесторів, зацікавлених у науково-технологічних розробках академії.
2. З метою підвищення ефективності діяльності та забезпечення інноваційного розвитку академії передбачається:
• удосконалення системи планування, спрямованої на економію та ефективне використання бюджетних коштів, коштів спецфонду, з урахуванням змін законодавства, маркетингової стратегії посилення позицій на ринку освітніх послуг та ринку праці;
• формування та зміцнення джерел та напрямків фінансування;
• забезпечення діяльності академії у формі «економічність-ефективність-результативність»;
• підвищення рівня бухгалтерського обліку і аудиту, удосконалення комп’ютерної системи управління фінансово-господарською діяльність;
• перепідготовка спеціалістів фінансово-економічних служб, підвищення рівня економічних знань працівників ВНЗ в умовах поглиблення ринкових відносин;
• постійний моніторинг та контроль за формуванням і цільовим використанням фінансових ресурсів академії;
• розроблення системи матеріальної відповідальності студентів та працівників академії за забезпечення майна академії;
• вдосконалення системи стимулів якісної праці та розширення форм соціального захисту викладачів академії.
Реалізація цих заходів дозволить раціонально використовувати кошти, що надходять до академії з різних джерел фінансування, удосконалити фінансово-економічну діяльність, створити сприятливі умови для подальшого динамічного розвитку академії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: