Версія для друку

Науково-технічна рада

Голова науково-технічної ради
Коломієць Леонід Володимирович, ректор.

Перший заступник
Братченко Геннадій Дмитрович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Науково-технічна рада (далі – НТР) є колегіальним дорадчим органом Одеської державної академії технічного регулювання та якості у сфері наукової, науково-технічної діяльності, утворюється строком до семи років.
НТР у своїй роботі керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про Державний бюджет”, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом академії, Положенням про наукову та науково-технічну діяльність у Одеській державній академії технічного регулювання та якості, наказами ректора та Положенням.

До складу НТР входять:
1) за посадами:
– ректор, голова ради;
– проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, перший заступник;
– декан факультету ТРМЯ;
– директор інституту ЗДН;
– директор НДІ ПССЕМ;
– завідувачі кафедр та керівники окремих НДЛ;
– секретар спеціалізованої вченої ради;
– завідувач відділу аспірантури;
– директор центру підготовки іноземних громадян;
– директор бібліотеки;
– голова Наукового товариства студентів та аспірантів;
– голова Ради молодих вчених;
– секретар ради;
2) по одному виборному представнику від кожної кафедри, переважно з числа докторів наук (як виняток кандидатів наук, доцентів).

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ
ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-технічна рада (далі – НТР) є колегіальним дорадчим органом Одеської державної академії технічного регулювання та якості (далі – ОДАТРЯ) у сфері наукової, науково-технічної діяльності, утворюється строком до семи років.
1.2. НТР у своїй роботі керується Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про Державний бюджет”, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статутом академії, Положенням про наукову та науково-технічну діяльність у Одеській державній академії технічного регулювання та якості, наказами ректора та цим Положенням.
1.3. Рекомендації та рішення НТР є основою для прийняття рішень Вченою радою академії, видання наказів та розпоряджень по академії.

2. СТРУКТУРА НТР

2.1. Головою НТР є ректор, заступником – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків. Секретар ради призначається ректором академії.
2.2. До складу НТР входять:
1) за посадами:
– ректор, голова ради;
– проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, перший заступник;
– декан факультету ТРМЯ;
– директор інституту ЗДН;
– директор НДІ ПССЕМ;
– завідувачі кафедр та керівники окремих НДЛ;
– секретар спеціалізованої вченої ради;
– завідувач відділу аспірантури;
– директор центру підготовки іноземних громадян;
– директор бібліотеки;
– голова Наукового товариства студентів та аспірантів;
– голова Ради молодих вчених;
– секретар ради;
2) по одному виборному представнику від кожної кафедри, переважно з числа докторів наук (як виняток кандидатів наук, доцентів).
2.3. Питання про зміни у складі НТР вирішуються щорічно на початку навчального року.
2.4. Для поточної роботи і вирішення невідкладних питань у період між засіданнями ради скликається президія НТР, до складу якої входять: голова ради, його заступники, секретар та начальник науково-дослідного інституту.
2.5. Склад НТР затверджується наказом ректора.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НТР

3.1. Визначення перспективних напрямків наукової, науково-технічної діяльності академії відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України.
3.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами.
3.3. Вирішення загальних наукових, науково-технічних проблем та координація комплексних наукових досліджень в академії.
3.4. Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуються за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.
3.5. Здійснення наукової, науково-технічної оцінки тематики та результатів виконання науково-дослідних робіт. Затвердження тематичних планів та наукових керівників науково-дослідних робіт.
3.6. Аналіз підсумків наукової, науково-технічної діяльності структурних підрозділів академії; стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, грантів, премій, стипендій.
3.7. Контроль за виконанням міжнародних наукових угод та контрактів.
3.8. Аналіз і координація діяльності редакційних колегій наукових видань академії.
3.9. Прийняття рішень щодо відкриття спеціальностей в аспірантурі.
3.10. Надання рекомендацій науково-педагогічним працівникам на вступ до аспірантури, творчу відпустку.
3.11. Заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук згідно з Планом підготовки кандидатів і докторів наук.
3.12. Прийняття рішень щодо надання академічних відпусток аспірантам, продовження терміну навчання, а також дострокового відрахування з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, за невиконання індивідуального плану роботи.
3.13. Організаційне та науково-методичне забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради.
3.14. Аналіз стану підготовки кадрів вищої кваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу; підготовка рекомендацій для підвищення ефективності аспірантури академії.
3.15. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів України.
3.16. Аналіз стану студентської наукової роботи й ефективності діяльності Наукового товариства студентів та аспірантів.
3.17. Висунення кандидатур на присвоєння державних нагород за наукові досягнення, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки.
3.18. Аналіз стану роботи з обдарованою молоддю й ефективності діяльності Ради молодих вчених.
3.19. Рекомендація наукових проектів на участь у конкурсах на здобуття Державних премій у галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на участь у конкурсах, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Державним фондом фундаментальних досліджень тощо.
3.20. Затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій та призначення наукових керівників (консультантів).
3.21. Рекомендація до друку науково-методичної літератури.
3.22. Розгляд питань щодо інформаційного, методичного та технічного забезпечення наукової роботи.

4. ПОРЯДОК РОБОТИ НТР

4.1. Засідання НТР проводяться, як правило, у третій четвер місяця головою або заступником голови ради. Порядок денний засідання НТР оголошується не пізніше ніж за три дні до засідання ради і розміщується на сайті академії.
4.2. План роботи НТР складається на навчальний рік, ухвалюється на засіданні ради та затверджується ректором академії.
4.3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати комісії та робочі групи з членів науково-технічної ради та інших науковців.
4.4. Рішення НТР приймаються при наявності кворуму (більше половини членів ради від затвердженого складу) в результаті відкритого голосування простою більшістю голосів.
4.5. Протоколи засідань НТР (президії НТР) підписуються головою (заступником голови) та секретарем НТР. Окремі рішення НТР оформлюються у вигляді витягів з протоколу засідань, які скріплюються гербовою печаткою академії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, повідомте нам, виділивши потрібний текст і нажміть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.

Повернутись на головну сторінку

Translate »

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: